Kontrast Rozmiar tekstu

Uprawnienia

Strażnik wykonując czynności służbowe ma prawo do:
 1. udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,
 2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
 4. dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży Osoby w określonych przypadkach,
 5. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 6. dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 7. usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym, 7) wydawania poleceń,
 8. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 9. zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.
Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonanie przez niego zadań określonych w ustawie. Środkami przymusu bezpośredniego są:
 1. siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,
 2. kajdanki,
 3. pałki obronne wielofunkcyjne,
 4. psy służbowe,
 5. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
 6. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
 7. ręczne miotacze gazu, 
 8. siatki obezwładniające na zwierzęta Środków przymusu bezpośredniego można użyć lub wykorzystać je w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań: 
  • wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem,  
  • odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby,
  • przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby,
  • przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego,
  • przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia,
  • ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez uprawnionego,
  • przeciwdziałania niszczeniu mienia,
  • zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia,
  • ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą, 
  • pokonania biernego oporu, 
  • pokonania czynnego oporu, 
  • przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji.

Strażnik może użyć środków przymusu bezpośredniego także prewencyjnie w celu zapobieżenia ucieczce osoby ujętej, doprowadzanej, zatrzymanej, konwojowanej lub umieszczonej w strzeżonym ośrodku, areszcie w celu wydalenia lub osoby pozbawionej wolności, a także w celu zapobieżenia objawom agresji lub autoagresji tych osób.


Regulamin Straży Miejskiej w Kórniku